Kortdurende behandeling

Kortdurende behandeling door ELP

Een eerstelijnspsycholoog is een hulpverlener die u concreet helpt bij tal van psychische klachten zodat u weer op eigen kracht verder kan. Juist als u er vroeg bij bent, kan een eerstelijnspsycholoog u goed helpen. Een standaard gesprek duurt 45 minuten.
In het eerste gesprek legt u uw situatie en probleem voor. De eerstelijnspsycholoog werkt klachtgericht. Dat wil zeggen dat uw klacht centraal staat, niet de eventuele achterliggende problemen. De eerstelijnspsycholoog stelt een diagnose en er wordt een plan van aanpak gemaakt. In de volgende sessies werkt u samen aan een oplossing of verlichting van het probleem. Hoe komt het dat u er niet op eigen kracht uitkomt? Welke persoonlijke capaciteiten kunnen u helpen?
Over het algemeen zijn maximaal 12 gesprekken met een eerstelijnspsycholoog voldoende om weer zelfstandig verder te kunnen. Vaak zijn er minder gesprekken nodig (gemiddeld 5 tot 7). Steeds wordt concreet gewerkt aan het doel, namelijk dat u zonder hulpverlening verder kan en dat uw klachten niet erger worden.
De eerstelijnspsycholoog werkt generalistisch en eclectisch. Dat betekent dat er gebruik gemaakt wordt van technieken en therapeutische richtingen binnen de psychologie die het meest kans op succes hebben. Maatwerk is het uitgangspunt: per persoon wordt gekeken naar de best passende werkwijze en technieken vanuit de meest gangbare therapeutische denkkaders (o.a. cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, psychodynamische therapie, cliëntgerichte therapie).

Bron: www.lve.nl.

Behandeling van angststoornissen
Cognitieve gedragstherapie is een evidence based behandeling voor angststoornissen. In alle multidisciplinaire richtlijnen voor angststoornissen is cognitieve gedragstherapie de behandeling van eerste of tweede voorkeur.
Cognitieve gedragstherapie bestaat uit 2 onderdelen: cognitieve therapie en gedragstherapie.
Cognitieve therapie gaat over uw manier van denken. Mensen met angststoornissen denken vaak negatief en denken dat de kans op gevaar heel groot is vb. u denkt dat de kans dat u iets ergs overkomt heel groot is of dat het heel erg is dat anderen aan u zullen merken dat u bang bent. Via cognitieve therapie wordt onderzocht of deze gedachten wel realistisch zijn. Waar nodig gaat u samen met de eerstelijnspsycholoog op zoek naar meer helpende, genuanceerde gedachten. Ook door te experimenteren met uw gedrag leert u uw gedachten te toetsen (zie onderdeel gedragstherapie). U komt geleidelijk aan tot gedachten die u helpen om uw angsten te overwinnen.
Gedragstherapie richt zich vooral op het veranderen van het gedrag om zo de angst te overwinnen. Mensen met angststoornissen gaan datgene waar ze bang voor zijn uit de weg (vermijding). Op lange termijn zorgt dit gedrag ervoor dat de angst blijft bestaan of zelfs groter wordt. In gedragstherapie wordt gewerkt met exposure (blootstelling). De werkwijze van exposure is dat u in een veilige context aan het gevreesde object of de gevreesde situatie wordt blootgesteld. Het is de bedoeling dat uw angst vrij hoog is tijdens de exposure, zodat u de kans krijgt om bij te leren om zo uw verwachtingen te weerleggen. U zal merken dat tijdens exposure de angst langzaam maar zeker zal afnemen en u weer meer gaat durven en doen.
U leert een nieuwe betekenis geven aan paniek of angst vb. ‘ik mag bang zijn’, ‘ik ga niet dood’, ‘ik val niet flauw’, ‘ondanks dat ik bang ben, kan ik functioneren’.

Bron: www.ggzrichtlijnen.nl- multidisciplinaire richtlijn angststoornissen en www.vgct.nl -cognitieve gedragstherapie bij angststoornissen

Kortdurende behandeling door ELP